Close

100 команд Linux новачку

Термінал Linux є тим “наріжним каменем”, з якого починається вивчення і освоєння всіх UNIX-подібних операційних систем. Не даремно кажуть: “Linux — царство command line”. Й допоки не вивчиш консоль, доти почуватимешся пригніченим й обмеженим. Але це відчуття тимчасове, в один прекрасний день відбувається “чудотворне зцілення” ламера на лінуксоїда. Новачок, діставай зошит і нотуй!

Зміст статті
 • cd <директорія>— перейти до вказаної директорії (каталога, папки);
 • cd .. — перейти в попередню директорію (на рівень нижче);
 • cd ~ — перейти в домашню (home) директорію;
 • cd / — перейти в кореневу директорію Linux;
 • ls — вивести папки на екрані в горизонтальному рядку;
 • ls -la — вивести зміст директорії на екран у вигляді таблиці-списку;
 • ls -la -R / — показати рекурсивно усі папки і файли на екрані;
 • ln <файл>— створити дублікат заданого файлу;
 • ln -s <файл> — створити посилання на файл або директорію (симлінк, ярлик);
 • pwd — показати повний шлях вашого місцерозташування (шлях до активної директорії);
 • touch <файл>— створити файл;
 • cp <файл>— скопіювати файл або директорію;
 • cp -rp /dir1/* dir2 — скопіювати лише вміст директорії в іншу директорію.
 • mv <файл>— перемістити або переіменувати файл/каталог;
 • rm <файл>— видалити файл;
 • rm -Rf <директорія>— повністю рекурсивно видалити директорію з усім її вмістом;
 • mkdir <директорія>— створити нову директорію;
 • cat <файл>— вивести вміст файлу на екран в термінал;
 • cat filename.txt > <файл>— зберегти вміст файлу у інший файл з перезаписом;
 • cat filename.txt >> <файл>— копіювати вміст файлу без перезапису;
 • tail -n 10<файл>— показати останні 10 рядків вказаного файлу;
 • tail -f error.log— виводити вміст файлу у командний рядок в реальному часі;
 • more <файл>— вивід вмісту файлу на екран в термінал посторінково;
 • less <файл>— вивід вмісту файлу на екран невеликими фрагментами;
 • head <файл>— вивести перших 10 рядків файлу в термінал;
 • nano <файл> — відкрити файл в редакторі Nano;
 • vi <файл> — відкрити файл в редакторі Vim;
 • sudo <команда> — запустити команду з правами суперадміністратора root;
 • su <користувач>— перейти в обліковий запис вказаного користувача;
 • sudo su — перейти в обліковий запис root;
 • nano /etc/sudoers — відкрити файл конфігурації користувачів з правами sudo;
 • nano /etc/hostname — відкрити файл з налаштуванням назви системи (хоста);
 • nano /etc/hosts — відкрити файл конфігурації керуванням хостами (встановлення правил блокування на рівні мережевих інтерфейсів);
 • cat /etc/passwd — вивести на екран зміст файлу passw, який містить усі облікові записи в системі;
 • cat /etc/shadow — аналогічно, тільки тут усі паролі облікових записів;
 • cat /etc/group — тут усі користувацькі групи;
 • cd /tmp — перейти в папку з тимасовими файлами;
 • cd /usr — перейти в папку з файлами користувачів;
 • cd /var — папка с файлами системних журналів, логів та інших файлів, які постійно оновлюються, наповнюються даними;
 • cd /bin — загальна папка з програмами, утилітами, додатками;
 • cd /sbin — папка з програмами суперадміністратора;
 • cd /boot — папка с файлами автозавантаження;
 • cd /dev — папка з файлами конфігурації пристроїв;
 • cd /etc — папка з файлами конфігурації різних сервісів, ресурсів, додатків;
 • cd /media — папка примонтованих пристроїв (CD-ROM, USB, прінтери, сканери, смартфони і т.д.);
 • cd /mnt — тимчасові точки монтування;
 • cd /lib — папка з файлами ядра Linux, системними бібліотеками;
 • cd /opt — папка с додатковими програмами, які були встановлені або переміщені туди вручну;
 • cd /proc — тут знаходиться інформація по всім процесам, які відбуваються в системі;
 • cd /sys — системна папка ядра Linux;
 • cd /root — домашня коренева папка суперадміністратора;
 • cd /home — тут знаходяться домашні папки користувачів системи;
 • cd /run — тут знаходяться динамічні файли, які не зберігаються після перезавантаження;
 • whoami — вивести ім’я активного користувача;
 • id <користувач>— вивести на екран групи, до яких належить вказаний користувач;
 • who — показати хто зараз перебуває в системі;
 • w — показати хто зараз в системі і його процеси;
 • last — показати останні входи в систему;
 • last -n 10 — показати список останніх 10 користувачів які входили в систему;
 • useradd -m <користувач>— створити нового користувача в системі;
 • userdel -m <користувач>— видалити користувача з системи;
 • passwd — змінити пароль входу в систему;
 • groupadd <група>— створити користувацьку групу;
 • groupdel <група>— видалити користувацьку групу;
 • usermod -aG <група> <кортстувач>— додати користувача до групи;
 • deluser <користувач> <група>— видалити користувача з групи;
 • ifconfig — показати усі мережеві пристрої і інтерфейси в системі;
 • ip addr show — показати IP-адреси усіх мережевих пристроїв і інтерфейсів;
 • route — вивести таблицю мережевих інтерфейсів і показати маршрутизацію їх IP-адрес;
 • ping <domain.com>— протестувати інтернет-з’єднання з вказаним ресурсом;
 • host <domain.com>— показати IP-адресу заданого електронного ресурсу;
 • dig <domain.com>— показати DNS-зону заданого електронного ресурсу;
 • dig -x <domain.com>— показати зворотній DNS-сервер (PTR-запис, reverse DNS);
 • whois <domain.com>— показати інформацію служби Whois по заданому електронному ресурсу;
 • netstat — показати усі активні мережеві підключення;
 • netstat -lntu — перегляд відкритих мережевих портів;
 • wget <https://domain.com/filename>— скачати файл за вказаною адресою;
 • curl <https://domain.com/>— спарсити і вивести на екран вихідний код заданого електронного ресурсу;
 • curl <https://domain.com> -o file.html — спарсити і зберегти у файлі;
 • sudo apt update — оновити репозиторії програм і операційної системи;
 • sudo apt-get install <програма>— встановити програму в ОС Ubuntu/Debian;
 • apt-get remove <програма>— видалити програму в ОС Ubuntu/Debian;
 • sudo apt-get purge <програма>— видалити не тільки саму програму, а й усі пов’язані та залежні файли, бібліотеки;
 • apt –fix-broken install — виправити усі проблеми із залежностями (dependiences) при встановленні пакету та завершити установку;
 • yum update -y — оновити систему на сервері під управлінням CentOS;
 • sudo yum install <програма> — встановити програму на сервері під управлінням CentOS;
 • sudo snap install <програма> — встановити програму зі snap-репозиторію;
 • sudo snap remove <програма> — видалити snap-пакунок;
 • dpkg -i <пакунок>— встановити Debian-пакунок;
 • dpkg -r <пакунок>— видалити Debian-пакунок;
 • yum install <програма>— встановити програму в ОС RedHat/CentOS;
 • yum remove <програма>— видалити програму в ОС RedHat/CentOS;
 • rpm -i <пакунок>— встановити пакунок формату .rpm в ОС RedHat/CentOS;
 • rpm -e <пакунок>— видалити пакунок формату .rpm в ОС RedHat/CentOS;
 • fdisk -l — вивести на екран усі дискові накопичувачі та їх характеристики;
 • du — показати усі директорії, які використовує система;
 • du -sh <папка> — показати об’єм заданої папки в Гб;
 • df -h — показати статистику по використанню дискового простору в системі в Гб;
 • df -T — показати кількість блоків, які містять дискові накопичувачі;
 • lsblk — вивести таблицю дискових накопичувачів з вказаними точками монтування;
 • lsof — показати список файлів, які використовують системою;
 • lsusb — показати USB-пристрої;
 • lspci — показати PCI-пристрої;
 • lscpu — вивести на екран технічні характеристики центрального процесора (CPU);
 • cfdisk /dev/sda — перейти у редагування розділів накопичувача sda;
 • mkfs.ntfs -f /dev/sda1 — форматувати розділ накопичувача sda1;
 • sudo cat /etc/fstab — вивести зміст файлу конфігурації монтування дискових накопичувачів (fstab) на екран;
 • mount /media/hdd2 — змонтувати диск hdd2, який вказаний в fstab;
 • sudo mkfs.vfat /dev/sdb1 — форматувати USB-пристрій sdb1 в форматі FAT32;
 • apt-get install openssh-server — встановити SSH-сервіс;
 • service ssh status — перевірка поточного стану SSH-сервісу;
 • service ssh start — запустити сервіс SSH;
 • ssh username@XXX.XXX.XX.XX — підключитися до сервера по 22-му SSH-порту за вказаним ім’ям користувача та IP-адресою сервера;
 • ssh -p <номер порта> username@XXX.XXX.XX.XX — підключитися до сервера по вказаному номеру мережевого SSH-порта;
 • ssh-keygen -t rsa — згенерувати SSH-ключ доступу;
 • cat ~/publickey.pub | xclip -sel clip — скопіювати вміст SSH-ключа в буфер обміну;
 • scp -P <номер порта> -i /SSH_key /home/filename.sql username@XXX.XXX.XX.XX:/директорія/ — скопіювати файл або папку на сервер у вказану директорію;
 • scp -P <номер порта> -i /SSH_ключ username@XXX.XXX.XX.XX:/директорія/ /home/user— скопіювати файл з сервера в локальну директорію;
 • scp -P <номер порта> -r -i /SSH_ключ username@XXX.XXX.XX.XX:/директорія/ /home/user — скопіювати папку рекурсивно з сервера в локальну директорію;
 • nano /etc/ssh/sshd_config — відкрити файл конфігурації SSH-сервісу;
 • chown username:groupname <файл>— змінити власника файлу або папки за вказаним ім’ям та групою користувача;
 • chmod <код права доступу> <файл>— змінити права доступу до заданого файлу чи папки;
 • chgrp <користувач> <група> — змінити групу для користувача;
 • stat <файл>— показати на екран права доступа файлу або папки;
 • date — вивід дати на екран;
 • cal — вивод календаря на екран;
 • clear — очистити консоль Linux;
 • cat /proc/cpuinfo — вивести інформацію про процесор;
 • cat /proc/meminfo — вивести інформацію про оперативну пам’ять;
 • cat /proc/version — вивести інформацію про ядро Linux;
 • cat /proc/uptime — вивести інформацію по роботі ядра Linux: час роботи і число виконаних процесів;
 • cat /etc/hostname — вивести ім’я сервера;
 • sudo sestatus — перевірити статус вбудованої служби безпеки SELinux;
 • nano /etc/selinux/config — відкрити файл конфігурації SELinux;
 • free –h — показати статистику використання оперативної пам’яті;
 • top — показати дерево системних процесів Linux;
 • ps — показати усі процеси в системі;
 • pstree — дерево процесів;
 • ps aux — детальний вивід системних процесів;
 • ps aux | grep -i <процес> — показати усі процеси з вказаним іменем;
 • pgrep <процес>— показати PID-ідентифікатор заданого процесу;
 • bg — показати фонові процеси;
 • kill <pid-номер>— зупинити процес за вказаним ідентифікатором PID;
 • killall <назва>— убити усі процеси за вказаною назвою;
 • sudo killall -u <користувач> — убити усі процеси, запущені вказаним користувачем;
 • uname — вивести назву операційної системи;
 • uname -a — показати інформацію про версію ядра Linux;
 • uname -r — показати інформацію по ядру Linux;
 • uptime — показати години безперервної роботи системи/сервера;
 • upower -i /org/freedesktop/UPower/devices/battery_BAT0 — показати інформацію про батарею ноутбука;
 • upower -i `upower -e | grep ‘BAT’` — показати статистику по використанні батареї ноутбука;
 • acpi -V — інформація про блок живлення;
 • systemctl status <служба>— переглянути статус сервісної служби;
 • systemctl start <служба> — запустити вказану сервісну службу;
 • systemctl stop <служба>— зупинити вказану сервісну службу;
 • locate <програма>— шукати розташування вказаної програми чи файлу за назвою;
 • whereis <програма>— показати де знаходиться вказана програма;
 • which <програма>— показати повний шлях до розташування програми;
 • find / -name <назва файла>— шукати файл за вказаною назвою в системі;
 • grep <слово> — пошук по слову;
 • grep <слово> <папка>— шукати слово у вказаній папці чи файлі;
 • grep -r <слово> <папка>— шукати слово рекурсивно у папці і усіх її файлах, підпапках;
 • <команда> | grep <слово>— шукати у виводі заданої команди відповідне слово;
 • pdfinfo <файл>— переглянути метадані вказаного PDF-файлу;
 • exiftool -all= <файл> — переглянути EXIF-дані вказаного файлу;
 • tar cf archive.tar <папка>— заархівувати папку в фaйл .tar з назвою archive;
 • tar xf mytar.tar — розпакувати tar-файл;
 • gzip -d test.txt.gz <папка>— створити стиснутий gzip-архів;
 • tar xvzf archive.tar.gz — розпакувати tar.gz архів;
 • zip -r archive.zip <папка>— заархівувати папку в файл .zip;
 • unzip archive.zip — розпакувати zip-архів;
 • tar -xf archive.tar.xz — розпакувати tar.xz архів;
 • tar xjf archive.bz2 — розавкувати bz2-архів;
 • unrar e archive.rar — розпакувати rar-архів;
 • mysql — перейти в режим консолі MySQL;
 • mysql -u username -p databasename < dump.sql — імпортувати базу даних dump.sql за вказаними БД та її користувачем;
 • mysqldump -u username -p databasename > /path/to/file/dump.sql — створити та зберегти копію (дамп) бази даних;
 • CTRL+Z — відправити процес у фоновий режим (background);
 • CTRL+C — зупинити процес або виконання команди терміналу;
 • Сtrl + F1 — перейти з режиму графічної оболонки Linux в консольну оболонку (tty);
 • Ctrl + F7 — повернутися в графічну оболонку Linux;
 • reboot — перезавантажити систему;
 • shutdown now — вимкнути систему зараз;
 • man <команда> — вивід довідки по вказаній команді Linux.

ПОДІЛИТИСЬ У СОЦМЕРЕЖАХ:

0 0 голосів
Рейтинг статті
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
0
Цікаво почути Вашу думку!x
Отримати комерційну пропозицію
Оформити заявку
Замовити консультацію

Заповніть, будь ласка, форму й наш спеціаліст зв’яжеться з Вами та надасть безкоштовну консультацію!

Замовити дзвінок

Вкажіть, будь ласка, контактний номер телефону. Наш менеджер миттєво зв’яжеться з Вами!